بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940029866
نویسنده : علیرضا سمیعی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تایید انتظار مشتریان از خرید کالا بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان تلفن های هوشمند در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در عصر تغييرات سریع تكنولوژي ديجيتال، کاربران گوشی های هوشمند تمایل دارند گوشی های هوشمند خود را به طور مرتب تغییر دهند. بنابراین، حفظ مشتريان كنوني برندهای تولید کننده گوشی های هوشمند، یک مساله چالش برانگیز بوده است. با توجه به وضعیت موجود در بازار گوشی های هوشمند و خلاء هاي تحقیقات موجود، این مطالعه قصد دارد تا به بررسي عوامل اثرگذار بر قصد خريد مجدد گوشي هاي هوشمند بپردازد. روش تحقیق بكار رفته در اين تحقيق از نوع توصیفی – همبستگي و هدف آن کاربردی است. براي گردآوری داده هاي تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی، کلیۀ خريداران گوشي هاي هوشمند در استان گیلان می باشند که بر اساس قواعد تعيين حجم نمونه در مدلسازي معادلات ساختاري، حجم نمونه 163 نفر برآورد گردید. عناصر نمونه نيز با استفاده از روش نمونه ¬گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شده اند. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، داده¬ها حاصل از طریق نرم افزارهای SPSS 19 نسخ و Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که "تایید انتظار" بر "سودمندی ادراک شده"، "رضایت از برند" و "دلبستگی به برند" تاثير دارد. بعلاوه، "دلبستگی به برند" بر "سودمندی ادراک شده" تاثير دارد، ولي بر "رضایت از برند" و "قصد خرید مجدد" تاثير معناداري ندارد. "سودمندی ادراک شده" بر "رضایت از برند" اثر معناداري دارد، ولي تاثير آن بر "قصد خرید مجدد" معنادار نيست. نهايتاً تاثير "رضایت از برند" بر "قصد خرید مجدد" تاييد گرديد. همچنين، نتايج تحقيق حاكي از معنادار نبودن نقش تعديلگر متغير جنسيت در همه فرضيات مدل مي باشند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: قصد خرید مجدد، دلبستگي به برند، تاييد انتظار، رضايت از برند، سودمندي ادراك شده.
تاريخ دفاع : 1396-11-7