بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950218944
نویسنده : حسام پورجدی خطبه سرا
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با نقش تعدیل گر گرایش به اعتماد در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمد دوستار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل گری نقش گرایش به اعتماد تدوین گردیده است . از منظر هدف این تحقیق كاربردي و از نظر کنترل داده‌ها تحقيق پیمایشی محسوب می گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی رشت است. با توجه به اینکه جامعه محدود در نظر گرفته شده است لذا حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود، 89 نفر تخمین زده شد. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب با استفاده از نرم افزار SPSSبرای تعیین پایایی استفاده شد. ضریب های بوجود آمده بیانگر همسانی درونی گویه‌های تحقیق و پایایی پرسشنامه تحقیق است . برای سنجش روایی از روش های روایی محتوایی استفاده گردید. نتیجه حاصل از بررسی روایی پرسشنامه ، برای هر یک از شاخص‌های متغیرهای تحقیق ضریب های بالا را نشان داد. همچنین برای برازش مدل از روش حداقل مربعات جزیی PLS استفاده شد که نتیجه بدست آمده حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی پژوهش بود. نتایج منتج شده از بررسی و آزمون فرضیه ها نشان داد که گرایش به اعتماد و فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش تاثیر دارند اما ارتباط بین این دو متغیر بوسیله گرایش به اعتماد تعدیل نمی شود.
كلمات كليدي : اشتراک دانش، گرایش به اعتماد، فرهنگ مبتنی بر دانش ، سازمان جهاد کشاورزی
تاريخ دفاع : 1397-11-1