بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950512475
نویسنده : ابراهیم طیار
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با مدیریت سود
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی رابطه بین درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش نمونه ای متشکل از 162 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تابلویی بهره گرفته شده است. یافته های فرضیه اول نشان داد که بین درآمد های عملیاتي غیر عادی با مدیریت سود واقعی شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد. نتیجه فرضیه دوم نشان می دهد بین درآمد غیر عملیاتی با مدیریت سود واقعی شرکت رابطه غیرمستقیمی وجود دارد. نتایج فرضیه سوم بیان می کند بین درآمد های عملیاتي غیر عادی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط معنا داري وجود ندارد. یافته های فرضیه چهارم بین درآمد های غیر عملیاتي با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط معنا داري وجود ندارد. یکی از روش های اخیر مدیریت سود، تغییر طبقه بندی درآمد ها است. شرکت ها از طریق شناسایی درآمد های غیر عملیاتی به عنوان درآمدهای عملیاتی غیر عادی، درآمد عملیاتی شرکت را افزایش می دهند. در این پژوهش نشان داده ایم که مدیران برای مدیریت سود همیشه مستقیما رقم سود خالص را دستکاری نمی کنند و گاهی با دستکاری طبقه بندی درآمد شرکت ها سود را تغییر داده و مدیریت سود واقعی رخ خواهد داد. بنابراین مدیریت با شناسایی درآمد های غیر عملیاتی به عنوان درآمد عملیاتی غیر عادی موجب افزایش درآمد عملیاتی شرکت و در نتیجه افزایش مدیریت سود واقعی خواهند شد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، مدیریت سود
تاريخ دفاع : 1397-11-10