بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940204524
نویسنده : حبیب علی‌اکبری
عنوان پایان نامه : بررسی وندهای تصریفی و اشتقاقی در گویش تالشی مرکزی (منطقۀ پره‌سر)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبانشناسي همگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :هنگامه واعظی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر به بررسی وندهای تصریفی و اشتقاقی در گویش تالشی مرکزی با تمرکز بر منطقۀ پره‌سر می‌پردازد. تالشی از نظر واژگانی دارای ویژگی‌های مشخّص و همچون واسطه‌ای است میان تاتی و گیلکی و گاهی به تاتی نزدیک‌تر است. هدف این پژوهش، بررسی جزئیات عملکرد انواع وندهای تصریفی و اشتقاقی برمبنای نظریه‌های صرفی زبان‌شناختی (کاتامبا 1993 و هادسن 2000) بوده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه با 13 تن از گویشوران تالشی در منطقۀ پره‌سر گردآوری شده است. از مجموع 1704 دادۀ جمع‌آوری شده، وندهای تصریفی بیشترین فراوانی و کاربرد را نشان می‌دهند. جزئیات بررسی‌ها حاکی از آن است که پیشوندهای تصریفی 11% ، پسوندهای تصریفی 53% ، پیشوندهای اشتقاقی 8/9% و پسوندهای اشتقاقی 26% فراوانی را نشان می‌دهند. در این گویش، پسوندهای تصریفی پس از پسوندهای اشتقاقی می‌آیند. کاربرد جدید وندهای اشتقاقی قابل پیش‌بینی نیستند. در هر کلمه تنها یک پیشوند و یک پسوند اشتقاقی مجاز است. شناسه‌های فعلی در این گویش واژه‌بست هستند و پیشوندهای اشتقاقی نمی‌توانند میزبان خود را آزادانه انتخاب کنند.
كلمات كليدي : بررسی وندهای تصریفی و اشتقاقی
تاريخ دفاع : 1397-10-23