بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930346795
نویسنده : آرمان محمدی منش سردافچاهی
عنوان پایان نامه : سنجش نیازهای والدین کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری خاص
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عباسعلی حسین خانزاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمانی که فرزندی با نیازهای ویژه در خانواده‌ای متولد می‌شود، سبک زندگی در آن خانواده نسبت به خانواده‌ای که دارای فرزند سالم است، بسیار متفاوت می‌شود. نگرش به زندگی در این خانواده و به دنبال آن نیازها و اولویت‌های آن تغییر پیدا می‌کند. بر این اساس، هدف ما از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای والدین دارای کودکان دارای ناتوانی یادگیری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری خاص استان گیلان در شهرستان بندرانزلی، رضوانشهر و رشت در سال تحصیلی 95-94 بود که از این بین نمونه‌ای به حجم 200 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز در این پژوهش با استفاده پرسشنامه محقق ساخته نیازهای والدین دارای ناتوانی یادگیری جمع‌آوری شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و آزمون فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد پرسشنامه نیازهای والدین دارای ناتوانی یادگیری خاص به ترتیب اهمیت آگاهی نسبت به نیازهای آموزشی، آگاهی نسبت به نیازهای اجتماعی و آگاهی نسبت به نیازهای روانی است. همچنین، نیازهای والدین دارای ناتوانی یادگیری شامل آگاهی نسبت به علل ناتوانی یادگیری با میانگین رتبه (49/17) مهم‌ترین عامل و پس‌ از آن آگاهی نسبت به تعاملات اجتماعی فرزندتان (47/15) و آگاهی شما در مورد افسردگی و اختلالات خلقی فرزند خود با میانگین رتبه (22/15) در رتبه دوم و سوم قرار دارد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت والدین به اطلاعات بیشتری در زمینهی اختلال یادگیری و مدیریت آن در خانه و مدرسه نیاز دارند. بعلاوه آن‌ها نیازمند تشویق، حمایت و بحث و گفتگوی مستمر در خصوص روش‌های فرزند پروری مؤثر و جایگزین برای زندگی خانوادگی‌شان در طول درمان و توانبخشی اختلال یادگیری هستند.
كلمات كليدي : ناتوانی یادگیری خاص، نیازسنجی، والدین کودکان دارای ناتوانی
تاريخ دفاع : 1395-11-30