بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940242232
نویسنده : مهدی صابری
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط کارایی عملکرد حسابرسی داخلی با صلاحیت و بی طرفی حسابرسان داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق به بررسی ارتباط کارایی عملکرد حسابرسی داخلی با صلاحیت و بی طرفی حسابرسان داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. برای دستیابی به هدف مذکور دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین گردیده است. نمونه پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391 الی 1395 می باشد. نتایج تخمین با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است، با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، ما شواهدی دال بر رابطه معنادار بین کارایی عملکرد حسابرسی داخلی با صلاحیت و بی طرفی حسابرسان داخلی یافت نکردیم.در نتیجه فرضیه اول و دوم در این تحقیق مورد پذیرش قرار نگرفتند.
كلمات كليدي : کارایی عملکرد حسابرسی داخلی، صلاحیت، بی طرفی.
تاريخ دفاع : 1397-6-22