بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930524237
نویسنده : آزاده پیک طالعی
عنوان پایان نامه : بررسی حرکات و مراحل در اسلایدهای پاورپوینت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی با رويكرد تحليل ژانر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود تقی پور بازرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پاورپوینت های جلسات دفاع دانشجویان از ژانرهای تحقیقی قابل تاملی هستند که میزان تاثیرگذاری ارتباطی و تعاملی آنها با میزان آشنایی سازندگانشان با ویژگی های بصری و متنی آنها ارتباطی تنگاتنگ دارد. پژوهش حاضر با بهره گیری از چهارچوب های پیشنهادی حوزه ژانر، به بررسی و تحلیل 50 فایل پاورپوینت دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت که براساس پایان نامه هایشان و به منظور ارائه در جلسه دفاع تهیه گردیده است می پردازد و تلاش دارد که ساختارهای متنی مورد علاقه و ترجیح داده شده توسط این گروه را توصیف و تشریح کند. بررسی این ژانر نشان داد که اغلب این فایلها پنج فصل اصلی یک پایان نامه استاندارد را دارا هستند. در حالی که محتویات متنی اسلایدها گاهی تفاوت های قابل تاملی را با ساختارهای پایان نامه های مورد استفاده قرار گرفته نشان دادند. امید است با توجه به کارکرد عملی آشنایی با ژانر در میزان توانش ارتباطی پدید آورندگان ژانر و نیز مخاطبان آن، نتایج تحقیق حاضر برای دانشجویان، اساتید ، تهیه کنندگان مواد و مطالب آموزشی و نیز کلیه کسانی که قصد بهره وری عملی از این ژانر را دارند قابل استفاده باشد.
كلمات كليدي : پاورپوینت، ژانر، تأثیرگذاری تعاملی، دانشگاه آزاد اسلامی
تاريخ دفاع : 1395-6-31