بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900822315
نویسنده : مهدی جلیل زاده قدیم
عنوان پایان نامه : اثر زمان ومقدار مصرف آهن بر رشد وعملکرد لوبیا در بندر کیاشهر استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمد نقی صفر زاده ویشکائی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , سیروس بیدریغ,
چكيده : بمنظوربررسی اثر زمان بمنظوربررسی اثرزمان و مقدار محلول پاشی آهن بررشدوعملکردگیاه لوبیا،آزمایشی درسال زراعی92-91 در شهرستان کیاشهر استان گیلان با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در3 تکراراجراشد.فاکتوراول مقدارمصرف آهن در6 سطح،بدون محلول پاشی،محلول پاشی باغلظت1 درهزار،محلول پاشی باغلظت 2در هزار،محلول پاشی باغلظت3 در هزار،محلول پاشی باغلظت4 در هزارمحلول پاشی باغلظت5 در هزاروفاکتور دوم زمان محلولپاشی در2 سطح شامل محلول پاشی در مرحله 3برگی ومحلول پاشی درمرحله3برگی وگلدهی بوته ها بود. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از:تعداد ساقه در بوته لوبیا،عملکرد قسمت هوایی ، وزن غلاف در بوته لوبیا،تعیین ارتفاع بوته ،طول غلاف ، تعداد دانه در غلاف،وزن صددانه ،عملکرد غلاف در واحد سطح،عملکرددانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، قطر غلاف هاوتعداد دانه در بوته .مقایسه میانگین صفات موردبررسی نشان داد که اثر زمان ومقدار محلول پاشی آهن در تمامی صفات معنی دار است وفقط درشاخص برداشت درفاکتور مقدار مصرف آهن مقایسه میانگین معنیدار نبود ،ولی اثر متقابل زمان محلول پاشی×مقدارمصرف آهن دراز صفات موردبررسی معنی دار نشد.براساس نتایج بدست آمده باتوجه بهpHخاک منطقه ونیز بی کربنات کلسیم فعال خاک مصرف آهن به صورت محلول پاشی میتواند درافزایش عملکرد تاثیر مثبت داشته باشد.
كلمات كليدي : لغات کلیدی: لوبیا،زمان محلول پاشی،مقدار مصرف آهن
تاريخ دفاع : 1393-6-31