بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950233174
نویسنده : مژده خالقی
عنوان پایان نامه : بررسی اسقلال یادگیرنده: مطالعه موردی باور و عمل معلم های زبان انگلیسی موسسات آموزشی در مورد استقلال یادگیرنده
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
چكيده : پژوهش حاضر به بررسی اعتقادات و شیوه های معلمان در مورد استقلال زبان آموزدر یادگیری زبان پرداخت. در این راستا، یک پرسشنامه پنج گانه لیکرت در مورد استقلال یادگیرنده و به دنبال ان یک مصاحبه بترتیب با 34 و 8 معلم که مشغول تدریس در موسسات زبان انگلیسی در رشت، ایران بودند مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله اول، پرسشنامه که شامل 37 آیتم و قبلا تایید شده بود، اقتباس شد. با توجه به سوالات موجود، محتوای آن اصلاح شد. پرسشنامه به 8 نفرازمعلمان جهت آزمون اولیه پرسشنامه داده شد. نظر کارشناس در مورد چارچوب و محتوی گرفته شد وتحلیل قابلیت اطمینان پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل توصیفی بر روی پاسخ پاسخ دهندگان به پرسشنامه انجام شد. همچنین تجزیه و تحلیل چند متغیری واریانس برروی پاسخ ها انجام شد تا مشخص شود اختلاف معنی داری میان زمینه های شخصی و حرفه ای پاسخ دهندگان، مانند سن، زمینه تحصیل، مدرک دانشگاهی و سالهای تجربه آموزش و اعتقاد به یادگیرنده وجود دارد. آزمون کوهن کاپا برای محاسبه نسبت به منظور ارزیابی کمی از میزان توافق بین تصحیح کننده گان مصاحبه انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تفاوت عمده ای در عامل جنسیت، درجه تحصیلات و رشته تحصیلی معلمان نسبت به ادراک آنها از استقلال زبان آموزان وجود ندارد. اما تجزیه و تحلیل چند متغیره در سن، نشان داد که بین ادراک معلمان نسبت به استقلال زبان آموزان و تفاوت های سنی آنها تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل از تجربه تدریس معلمان نشان داد که این عامل به طور قابل توجهی در ادراک معلمان نسبت به به استقلال زبان آموزان موثر است. معلمان و اداره آموزش و پرورش باید انواع از اقدامات مختلفی جهت حمایت و کمک به فرآیند تحقق بخشیدن به استقلال زبان آموزان برای توسعه توانایی های آنها برای کارآمدی بیشتر در یادگیری به شیوه ای خود راهنما بکار بگیرند.
كلمات كليدي : استقلال زبان آموز - اعتقادات - معلمان - موسسات زبان انگلیسی - رشت
تاريخ دفاع : 1397-6-22