بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940189037
نویسنده : مریم هادیپور
عنوان پایان نامه : طراحی معماری فرهنگسرا با رویکرد منطقه گرایی در شهر رشت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزانه اسدی ملک جهان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از رویکرد های نوین در معماری که به دنبال حفظ و باز زنده سازی هویت شهر مد نظر است، منطقه گرایی در معماری است. این رویکرد در تلاش است با توجه به مولفه های مختص به یک منطقه، به حفظ ویژگی های هویتی آن در وجود مردم یک شهر اهتمام بخشد. چرا که بسیاری نیازهای فرهنگی و هویتی انسان به عنوان موجودی اجتماعی در ارتباط متقابل با محیط زندگی او شکل پیدا می کند. در این زمینه تبیین مولفه های معماری یک محیط با توجه به رویکرد منطقه گرایی، از مباحثی است که در حوزه برنامه ریزی معماری و شهری دارای اهمیت ویژه ای است. منطقه گرایی، گرایشی است که به منظور تقویت شرایط موجود در شهر ها، مطرح می شود. مطرح شدن این موضوع، از آن جهت است که پیشرفت سریع جوامع و رشد روزافزون شهرهای امروزی، سبب کم توجهی به مسائل و نیاز های فرهنگی و هویتی انسان شده است. بکارگیری رویکرد منطقه گرایی در معماری؛ شناخت و بررسی شاخه های گوناگون این رویکرد را طلب می کند تا با تکیه بر آنها مولفه های مرتبط با موضوع استخراج شده و مورد بهره برداری قرار گیرد. در پژوهش پیش رو؛ جهت طراحی یک فرهنگسرا در شهر رشت، رویکرد منطقه گرایی و دیدگاه های مختلف در رابطه با آن و همچنین چگونگی ارائه آن در معماری و طراحی فضاهای فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت پیشبرد اهداف پژوهش؛ از منابع کتابخانه ای اعم از مقالات و کتاب های تخصصی به عنوان منابع مطالعاتی برای بررسی ادبیات موضوع استفاده شد و پس از استخراج مؤلفه های مؤثر بر موضوع پژوهش، طراحی فرهنگسرا در شهر رشت در دستور کار قرار گرفت.
كلمات كليدي : منطقه گرایی؛ فرهنگسرا؛ ویژگی های فرهنگی؛ ویژگی های هویتی.
تاريخ دفاع : 1397-7-5