بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940211295
نویسنده : رؤیا اروج زاده
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود براهمال‌کاری تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان پسر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سامره اسدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود بر اهمال‌کاری تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان پسر انجام گردید. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پسآزمون با گروه کنترل است. 34 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه‌های هفتم تا نهم شهرستان رضوانشهر در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در 2 گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند (17 نفر در هر گروه). برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، اعضای هر دو گروه با فاصله زمانی 2 ماه به پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راتبلوم و پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد پاسخ دادند. برنامه 8 جلسه‌ای آموزش مهارت ابراز وجود در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده‌های پژوهش با کمک نرم‌افزار آماری spss-20 و با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از تاثیر معنی‌دار آموزش مهارت ابرازوجود بر اهمال‌کاری تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی بود. اهمال‌کاری تحصیلی به طور معنی‌داری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت و یادگیری خودتنظیمی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (p
كلمات كليدي : اهمال‌کاری تحصیلی، یادگیری خودتنظیمی، مهارت آموزش ابرازوجود
تاريخ دفاع : 1396-11-14