بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950118962
نویسنده : میلاد رضا دوست
عنوان پایان نامه : تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری بازیکنان باشگاه فرهنگی- ورزشی سپیدرود رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فاطمه انتشاری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این مطالعه بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می¬شود. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش پرسشنامه (راندل تیل، پرساد، الونن، مینی سوتا) می باشد که شامل 28 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (7/0 < ) بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه بازیکنان باشگاه سپیدرود رشت است که تعداد آنها 75 نفر می¬باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 65 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه بر وفاداری، اعتماد و رضایت بازیکنان اثر معنی داری دارد، همچنین اعتماد بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود بر وفاداری و رضایت بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود بر وفاداری بازیکنان تأثیر معنی داری دارند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی، وفاداری، رضایت بازیکنان، اعتماد بازیکنان
تاريخ دفاع : 1397-10-4