بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950103188
نویسنده : سیده متین تعاقب
عنوان پایان نامه : پیش بینی رضایت زناشویی زنان بر پایه ظرفیت خودمهارگری و ویژگی های شخصیتی آن ها
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , رویا بابایی کسمایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در حفظ و تداوم رضایت زناشویی زوجین متغیرهای متعددی دخیل هستند که در این بین نقش ظرفیت خودمهارگری و ویژگی¬های شخصیتی آنها قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر پیش¬بینی رضایت زناشویی زنان بر پایه ظرفیت خودمهارگری و ویژگی¬های شخصیتی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین است بود. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 1200 نفر بودند. از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه¬های رضایت زناشویی اینریچ (1989)، خودمهارگری تانجنی و رای (2004) و شخصيتي نئو، فرم کوتاه تجديد نظر شده (NEO-PI-R) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بين ظرفیت خودمهارگری و ویژگی-های شخصیتی برون گرایی، انعطاف پذیری و توافق پذیری با رضایت زناشویی زنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>P). در حالی که، بين ویژگی¬ شخصیتی روان¬رنجورخویی با رضایت زناشویی زنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : رضایت زناشویی، خودمهارگری، ویژگی¬های شخصیتی
تاريخ دفاع : 1397-6-20