بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950213943
نویسنده : رامین همرنگان
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین سودآوری و بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود میریزدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات مثبت سودآوری بر بازده آتی سهام در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش از تغییرات در بازده دارایی‌ها به عنوان معیار سودآوری استفاده شده است. ضمن این که متغیرهای ارزش دفتری به بازار، مالکیت نهادی و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی تاثیرگذار در مدل وارد شده اند. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 148 شرکت طی سال‌های 1390 تا 1394 از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و متغیرهای پژوهش به وسیله مدل داده‌های تلفیقی (Pooled) و با استفاده از نرم افزار Eviwes9 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه‌ در این پژوهش نشان داد که افزایش تغییرات سود می‌تواند منجر به افزایش بازده آتی سهام شود. در نتیجه فرضیه این پژوهش مورد تائید قرار گرفت.
كلمات كليدي : تغییرات سودآوری، بازده آتی سهام، نسبت ارزش دفتری به بازار، مالکیت نهادی، اهرم مالی
تاريخ دفاع : 1397-6-20