بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910891936
نویسنده : رضا بروجردی
عنوان پایان نامه : رابطه ارزش‌های فردی، احساس گناه و سلامت روان
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی بالينی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لطیف جعفری گیلانده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزش‌های فردی و احساس گناه با سلامت روان انجام گرفت. بدین منظور تعداد 146 نفر نمونه به روش خوشه‌ای از میان دانشجویان در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های ارزش‌های شوارتز و احساس گناه کوگلر و جونز و سلامت GHQ مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون one way anova استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده‌ها نشان داد: 1- ضریب همبستگی بین ارزش‌های فردی و سلامت روان برابر 145/0 که نشان دهنده¬ي همبستگی مستقیم و نسبتاٌ قوی است. چون P < 0.05 ميباشد فرض صفر رد و فرض يك پذیرفته می¬شود. 2- ضریب همبستگی بین احساس گناه و سلامت روانی برابر 035/0 که نشان دهنده¬ي همبستگی مستقیم است. همچنین چون P < 0.05 میباشد بنابراین بین احساس گناه و سلامت روان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. 3- ضریب همبستگی بین ارزش‌های فردی و احساس گناه برابر 0.020 که نشان دهنده‌ی همبستگی مستقیم بین دو متغیر است. چون P 0.05 مي¬باشد؛ بنابراین فرض صفر تایید و فرض یک رد شد بنابراین مولفه احساس گناه پیش بینی کننده معنادار سلامت روان نمی باشد. از میان ارزش های فردی متغیر خودرهبری با بتای 364/0 بیشترین تاثیر را بر سلامت روان دارد و پیش بینی کننده مثبت سلامت روان می‌باشد. جهان خواهی با بتای 331/0 پیش بینی کننده مثبت سلامت روان می‌باشد. برانگیختگی با بتای 241/0، پیش بینی کننده مثبت سلامت روان می‌باشد. متغیر سنت با بتای 353/0- بیشترین تاثیر معکوس بر سلامت روان را دارد و پیش بینی کننده منفی سلامت روان است. متغیر همرنگی با بتای 292/0- پیش بینی کننده منفی سلامت روان است. متغیر خیرخواهی با بتای 218/0- پیش بینی کننده منفی سلامت روان است. یافته‌های این پژوهش برای تمام مراکز آموزشی، اداری و دولتی، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و نیز خانواده‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. کلید واژه ها: ارزش های فردی، احساس گناه، سلامت روان
كلمات كليدي : ارزش های فردی، احساس گناه، سلامت روان
تاريخ دفاع : 97-11-09