بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950501478
نویسنده : سینا صابرمعاشی
عنوان پایان نامه : نقش بانکها در حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای غیر مالی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : معرفی نقش بانک ها در ارتباط با بازار سرمایه و اطلاعات رخ داده که این موجب شده است تا تئوری جدیدی میان واسطه مالی به رسمیت شناخته شود که بانک ها از نقش سنتی خود در جذب سپرده ها و ایجاد وام ها دور شده است. در نتیجه، واسطه های مالی نه تنها نوعی تأمین مالی برای شرکت هایی هستند که تأمین مالی کم دارند، بلکه مکانیسم کنترل و نظارت شرکت ها نیز می باشند. هدف اين تحقيق، بررسی رابطه بین نقش بانکها بعنوان حاکمیت شرکتی با عملکرد در شرکت های غیرمالی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب طی سال‌های91 لغایت 96 می‌باشد که به روش حذف سیستماتیک 406 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ایی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از نرم¬افزار Eviews استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از عدم رابطه بین حاکمیت شرکتی(بانک به عنوان یک سهامدار) با عملکرد مالی بوده و همچنین بین بانک به عنوان یک وام دهنده با عملکرد مالی شرکت ارتباط منفی وجود داشته و حضور یک بانک به عنوان یک سهامدار امکان دسترسی به وام های بانکی را تسهیل می کند.
كلمات كليدي : حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، وام های بانکی
تاريخ دفاع : 1397-11-09