بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950226471
نویسنده : محمدرضا ستوده
عنوان پایان نامه : رابطه بین مهارت سیاسی و تعهد سازمانی در پرتو مشارکت در تصمیم‌گیری (مورد مطالعه: استانداری گيلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتـر عليرضا نصرتي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با در برداشتن 4 فرضيه، در پي ارزيابي رابطه رابطه بین مهارت سیاسی و تعهد سازمانی در پرتو مشارکت در تصمیم‌گیری در استانداري و فرمانداري‌هاي تابعه استان گيلان است.روش تحقيق توصيفي تحليلي از نوع کاربردي است. جامعه‌ي آماري اين پژوهش مشتمل بر تمامي کارکنان رسمي و پيماني شاغل در استانداري و فرمانداري‌هاي تابعه استان گيلان است. تعداد کل جامعه آماری 819 نفر است. نمونه‌ي آماري اين پژوهش مطابق فرمول روش کوکران و نمونه گيري جامعه محدود و روش نمونه برداري در دسترس 304 نفر به دست آمد. پس از آن تعداد 320 پرسش‌نامه در بين کارکنان استانداري و فرمانداري‌هاي تابعه استان گيلان توزيع گرديد که از اين ميان تعداد 311پرسش‌نامه قابل تحليل شناسايي گرديد و مورد استفاده قرار گرفت.نتايج آزمون فرضيه‌هاي پژوهش و تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده بيانگر آن است که مهارت سياسي 5/29 درصد در مشارکت در تصمیم‌گیری موثر است. هم‌چنین مهارت سياسي و مشارکت در تصمیم‌گیری به طور همزمان در حدود 7/43 درصد ازتعهد سازمانی را تبیین می‌نماید و روابط موجود مهارت سياسي از طريق مشارکت در تصمیم‌گیری بر تعهد سازماني، مهارت سياسي ومشارکت در تصمیم‌گیری، مشارکت در تصمیم‌گیری وتعهد سازماني، و مهارت سياسي وتعهد سازماني معنادار و مستقيم است.
كلمات كليدي : واژگان كليدي: مهارت سياسي، هوشياري اجتماعي، نفوذ بين فردي، توانايي شبکه‌سازي، صميميت آشکار،مشارکت در تصميم‌گيري، تعهد سازماني.
تاريخ دفاع : 1397-6-21