بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950133026
نویسنده : دکتر سعید فیروزی
عنوان پایان نامه : تحلیل رفتاری دانشجویان رشته¬های کشاورزی دانشگاه¬های استان گیلان درخصوص انرژی¬های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدصادق اللهیاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی اين تحقيق توصیفی- پیمایشی، تحلیل تحلیل رفتاری دانشجویان رشته¬های کشاورزی دانشگاه¬های استان گیلان درخصوص انرژی¬های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی می¬باشد. جامعه آماری آن شامل همه دانشجویان دانشکده¬های کشاورزی استان گیلان (2000N=) بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (200n=). ابزار تحقیق شامل پرسشنامه¬ای محقق ساخته، شامل دو بخش بود؛ بخش اول ویژگی¬های فردی پاسخگویان و بخش دوم شاخص¬های رفتاری پاسخگویان (دانش، نگرش و ادراک) را مورد بررسی قرار می¬داد. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظرات اصلاحی کارشناسان استفاده شد و پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ (دانش 843/0، نگرش 714/0 و ادراک 754/0) محاسبه گردید که حاکی از پایایی ابزار اندازه¬گیری می¬باشد. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS19 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته¬ها نشان داد که بین دانش افراد مورد مطالعه در این پژوهش و وضعیت تأهل در سطح خطای پنج درصد و همچنین سن و مقطع تحصیلی در سطح خطای یک درصد، افراد مورد مطالعه در این پژوهش، رابطه مثبت و معنی¬داری داشت. همچنین سن و مقطع تحصیلی پاسخگویان با نگرش آنان ارتباط معنی¬داری به ترتیب در سطح خطای پنج درصد و یک درصد داشت. بین سطح دانش پاسخگویان درخصوص انرژی¬های تجدیدپذیر برحسب وضعیت تأهل، سن، مقطع تحصیلی و شغل از نظر آماری تفاوت معنی¬داری وجود داشت. همچنین بین نگرش افراد درباره انرژی¬ای تجدیدپذیر با توجه به سن و مقطع تحصیلی تفاوت معنی¬داری وجود داشت. همچنین بین ادراک پاسخگویان بر اساس محل تحصیل و شغل افراد تفاوت معنی¬داری وجود داشت. نتایج تحلیل خوشه¬ای نشان داد که 44 نفر پاسخگویان از سطح پایین؛ 98 نفر از سطح متوسط و 58 نفر از سطح بالای رفتار در زمینه کاربرد انرژی¬های تجدبدپذیر در بخش کشائرزی برخوردارند.
كلمات كليدي : انرژی تجدیدپذیر، دانش، نگرش، ادراک
تاريخ دفاع : 1397-10-19