بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950198076
نویسنده : مهسا املایی
عنوان پایان نامه : اثر مقادیر مختلف کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای محلی گیلان تحت تلقیح با باکتری ریزوبیوم فاسئولی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدحسین انصاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نیتروژن مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است که تأمین آن از طرق بیولوژیک و شیمیایی امکان‌پذیر است. اما امروزه مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی علاوه بر آلودگی خاک و آب، تعادل درونی گیاه برای تولید را نیز با اختلال مواجه نموده است. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با تیمارهای تلفیقی در سطوح مختلف تلقیح با باکتری ریزوبیوم فاسئولی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه لوبیا معمولی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل باکتری ریزوبیوم (تلقیح و عدم تلقیح) و شش تیمار تلفیقی (1- تیمار شاهد (T1)، 2- کمپوست آزولا (10 تن در هکتار) (T2)، 3- کود دامی (10 تن در هکتار) (T3)، 4-کود دامی (10 تن در هکتار) 75 کیلوگرم در هکتار اوره(T4)، 5- کود اوره (150 کیلوگرم در هکتار) (T5)، 6- کمپوست آزولا (10 تن در هکتار) 75 کیلوگرم در هکتار اوره (T6))؛ بود. نتایج نشان داد که برهمکنش باکتری و تیمارهای تلفیقی بر اغلب صفات اندازه‌گیری شده معنی‌دار بود. مقایسه میانگین برهمکنش باکتری و تیمارهای تلفیقی نشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل برگ، تعداد غلاف، تعداد انه در بوته، عملکرد بیولوژیک، نیتروژن و فسفر دانه و اندام هوایی از تیمار T6 تحت تلقیح با باکتری ریزوبیوم به دست آمد. در حالی که بیشترین عملکرد پروتئین، از تیمار T6 تحت عدم تلقیح، به دست آمد. شرایط تلقیح با باکتری، تیمارهای تلفیقی عملکرد دانه را نسبت به شاهد 19 تا 74 درصد افزایش دادند و در شرایط عدم تلقیح نیز به جز تیمار T5، سایر تیمارها عملکرد دانه را نسبت به شاهد 10 تا 51 درصد افزایش دادند. در بین تیمارها بیشترین عملکرد دانه از تیمار T6 تحت تلقیح با باکتری ریزوبیوم با میانگین 3067 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده برای حصول عملکرد کاربرد باکتری ریزوبیوم به همراه کمپوست آزولا (10 تن در هکتار) 75 کیلوگرم در هکتار اوره توصیه می‌شود. واژه های کلیدی: ریزوبیوم، فسفر، کمپوست، لوبیا، نیتروژن.
كلمات كليدي : ریزوبیوم، فسفر، کمپوست، لوبیا، نیتروژن
تاريخ دفاع : 97-06-20