بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950490825
نویسنده : محمد رضایی
عنوان پایان نامه : بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل اقتصادی بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل اقتصادی بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی استان گیلان بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل اعضای تعاونی‌های کشاورزی استان گیلان بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 230 نفر تعیین گردید که این تعداد به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه بود که روایی آن با نظر استادان و صاحب نظران دانشگاه و سازمان‌های تعاونی و پایایی آن با آزمون مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( 0.845) تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل فردی و دولتی اقتصادی در توسعه کارآفرینی تعاونی‌های کشاورزی استان گیلان در حد زیادی در توسعه کارآفرینی این تعاونی‌ها تاثیر گذار می باشند.
كلمات كليدي : عوامل اقتصادی، عوامل فردی اقتصادی، عوامل دولتی اقتصادی، توسعه، کارآفرینی، تعاونی کشاورزی
تاريخ دفاع : 1397-6-23