بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950205598
نویسنده : فریبا مهتاب
عنوان پایان نامه : اثر بسترهای مختلف کاشت بر روی چندگیاه زینتی گلدانی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود هاشم آبادی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , علی محبوب خمامی,
چكيده : چکیده ضایعات آلی همانند ضایعات شهری، لجن فاضلاب، کود حیوانی و دامی، کاغذ، ضایعات هرس و بستر قارچ و هر ضایعه سبز دیگری پس از کمپوست شدن می‌تواند جایگزین پیت در بستر کشت شوند و نتیجه خوبی در بر داشته باشد. پیله بادام زمینی نیز به عنوان ضایعات بجا مانده از کشت بادام زمینی حجم قابل توجهی دارند، که با تهیه کمپوست از آن، می‌توان به عنوان منبعی قابل دسترس برای بستر کشت گیاهان زینتی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از ضایعات چای و زئولیت با توجه به هزینه پایین، نداشتن اثر نامطلوب بر رشد گیاه و نیز به دلیل فراوانی، می‌تواند بعنوان جایگزین بجای بسترهای رایج مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق سه آزمایش مستقل روی سه گیاه شامل پیچ تلگرافی، پاپیتال و ابری نقره‌ای در پنج ترکیب بستر کشت شامل B1: 50% کمپوست آزولا 40% کمپوست پوسته بادام زمینی 10% پرلیت، B2: 50% کمپوست آزولا 40% کمپوست پوسته بادام زمینی 10% زئولیت، B3: 30% کمپوست آزولا 30% کمپوست پوسته بادام زمینی 30% کمپوست ضایعات چای 10% پرلیت، B4: 30% کمپوست آزولا 30% کمپوست پوسته بادام زمینی 30% کمپوست ضایعات چای 10% زئولیت و B5: 80% پیت 20% پرلیت (شاهد بین المللی) با سه گیاه در هر تیمار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی مرکز ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان اجرا شد. در انتهای دوره رشد گیاه، فاکتورهای رشد شامل: ارتفاع، تعداد برگ، فاصله میان گره‌ها، طول بلندترین ریشه، تعداد گره، تعداد گل، شروع گلدهی، قطر گل و قطر ساقه اندازه گیری شد. نتایج نشان داده که بسترهای ترکیبی ۳۰% کمپوست آزولا ۳۰% کمپوست پوسته بادام زمینی ۳۰% کمپوست ضایعات چای ۱۰% پرلیت (B3) و ۳۰% کمپوست آزولا ۳۰% کمپوست پوسته بادام زمینی ۳۰% کمپوست ضایعات چای ۱۰% زئولیت (B4) نتایج قابل قبولی را در این تحقیق نشان دادند. بنابراین این ترکیبات برای استفاده از کشتهای مختلف بخصوص هیدروپونیک پیشنهاد می‌گردد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: گیاهان زینتی، بستر بدون خاک، پیچ تلگرافی، پاپیتال، ابری نقره‌ای، زئولیت، پیله بادام زمینی.
تاريخ دفاع : 1397-11-01