بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950500778
نویسنده : سیده حوریه سید خاوری لنگرودی
عنوان پایان نامه : نقش رابطه قبل از ازدواج و همدلی در پیش بینی بی ثباتی ازدواج و احساس تعهد در دانشجویان متأهل
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سامره اسدی مجره,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش رابطه قبل از ازدواج و همدلی در پیش بینی بی ثبات ازدواج و احساس تعهد در دانشجویان متأهل انجام شد. اين پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 که در شاخه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی مشغول به تحصیل می باشند، بود. نمونه پژوهش شامل 210 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در شاخه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی بود که از هر دانشکده 2 کلاس به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به¬ منظور جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه های آشنایی قبل از دواج شفیع آبادی(1387)، همدلی زناشویی جولیف و فارینگتون(2006)، بی ثباتی ازدواج جان ادواردز و همکاران(1987)، تعهد زناشویی آدامز و جونز(1393) استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 انجام شد. یافته ها نشان داد نشان داد که همدلی عاطفی بی ثباتی ازدواج را در دانشجویان متأهل پیش بینی می‌کند و رابطه قبل از ازدواج احساس تعهد را در دانشجویان متأهل پیش بینی می کند. نتایج نشان داد که همدلی عاطفی بی ثباتی ازدواج و رابطه قبل از ازدواج ، احساس تعهد را در دانشجویان متأهل پیش بینی می کند.
كلمات كليدي : رابطه قبل از ازدواج، همدلی، بی ثباتی ازدواج، احساس تعهد.
تاريخ دفاع : 1397-11-10