بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940084165
نویسنده : حسن هنرپرست
عنوان پایان نامه : رابطه بین عوامل استرس‌زا و عملکرد شغلی کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عوامل استرس‌زا و عملکرد شغلی کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان است. جامعه آماري اين پژوهش، کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان به تعداد 531 نفر در سال 1397 بودند. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد که در نهایت حجم نمونه 175 نفر تعیین گردید. افراد مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش معادلات ساختاری می‌باشد. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق استاد راهنما و سایر اساتید محترم مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید می‌گردد که میزان آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 قابل قبول تلقی می‌شود. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی‌داری بین ابهام نقش و تراکم کاری با عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان وجود دارد، ولی رابطه معنی‌داری بین استفاده کمتر از مهارت‌ها در عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان وجود ندارد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه معنی‌داری بین استرس شغلی و عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان وجود دارد.
كلمات كليدي : عملکرد شغلی، عوامل استرس‌زا، ابهام نقش، استفاده کمتر از مهارت‌ها، تراکم کاری
تاريخ دفاع : 1397-06-21