بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930522256
نویسنده : میترا رمضان زاده
عنوان پایان نامه : اثرمکمل دهی حاد ال-کارنیتین در مراحل چرخه قاعدگی زنان ورزشکار بر توان هوازی – بی هوازی وغلظت لاکتات و ترکیب بدن پس از فعالیت بیشینه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرهاد رحمانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از اجرای تحقیق اثرمکمل دهی حاد ال-کارنیتین در مراحل چرخه قاعدگی زنان ورزشکار بر توان هوازی – بی هوازی وغلظت لاکتات و ترکیب بدن پس از فعالیت بیشینه بود. روش: جامعه آماری پژوهش زنان ورزشکار نیمه حرفه ای بودند که از بین آن ها 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 10 نفره تقسیم شدند. گروه تمرین به همراه مکمل ال کارنیتین با دامنه سنی 86/2±70/24 سال، شاخص توده بدنی 32/0±72/19 کیلوگرم بر متر مربع و گروه تمرین به همراه دارونما با دامنه سنی 25/3±80/23 سال و شاخص توده بدنی 38/0±87/19 کیلوگرم بر متر مربع بود. تنظیم روزهای آزمون هر فرد بر پایه تاریخ قاعدگی آن ها بود که توسط با پرسش و ثبت در فرم انجام گردید. آزمون ورزشی نیز در روز های 3 تا 9 (فاز فولیکولار) و 18 تا 25 (فاز لوتئال) از چرخه قاعدگی زنان انجام شد. آزمودنی ها 2 گرم ال –کارنیتین به صورت کپسول 500 میلی گرم که به صورت قرص 2 بار در روز( 2 عدد صبح و 2 عدد عصر) 90 تا 120 دقیقه قبل تمرین مصرف کرده اند. از آزمون t وابسته و t مستقل توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج: با توجه به میزان t و سطح معنی داری مشخص شد که بین نمرات مرحله فولیکولار و مرحله لوتئال شاخص توان هوازی، توان بی هوازی، لاکتات خون و چربی زیر جلد در گروه های مکمل و دارونما تفاوت معنی داری وجود داشت(05/0>P). بین گروه ها در مرحله فولیکولار و مرحله لوتئال در شاخص توان هوازی، توده بدن و چربی زیر جلد تفاوت معنی داری وجود نداشت(05/0P). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد یک دوره تمرین به همراه مصرف مکمل ال-کارنیتین موجب بهبود عملکرد در توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدن می شود. نظر به اینکه اطلاعات کمی در خصوص اثر مکمل ال کارنیتین روی لاکتات خون و توان بی هوازی وجود دارد نمی توان نتیجه دقیق گرفت و نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد
كلمات كليدي : کلید واژه: چرخه قاعدگی-زنان ورزشکار-ال کارنیتین-لاکتات خون-ترکیب بدن-توان هوازی- توان بی هوازی.
تاريخ دفاع : 1395-11-30