بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950109251
نویسنده : پرهام صابرپور
عنوان پایان نامه : اثر مقدار و زمان مصرف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :پیمان شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در تحقیقی اثر مقدار و روش مصرف کود سولفات پتاسیم بر عملکرد و رشد رقم برکت باقلا به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تكرار در شهرستان رشت انجام شد. تجزیه واریانس نشان ‌داد که اثر پتاسیم بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد شاخه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‌دار بود. عملکرد دانه با مصرف خاکی پتاسیم افزایش معنی‌‌داری یافت، بطوری‌که بیشترین میزان آن (73/6401 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 150 کیلوگرم در هکتار پتاسیم در شروع مرحله گلدهی حاصل شد که به‌ترتیب افزایش 94 و 17 درصدی در مقایسه با تیمار شاهد و مصرف 150 کیلوگرم در هکتار پتاسیم 4 هفته پس از سبز شدن نشان ‌داد. در هر سه سطح پتاسیم (50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه با مصرف کود در زمان شروع گلدهی در مقایسه با تقسیط دومرحله‌ای و 4 هفته پس از سبز شدن افزایش یافت. محلول‌پاشی پتاسیم در زمان شروع گلدهی سبب افزایش 36 درصدی عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد شد. بنابراین می‌توان اظهار داشت که باقلا در شروع گلدهی نیاز به پتاسیم دارد و این نیاز می‌تواند از طریق استفاده خاکی و محلول‌پاشی تأمین شود که البته استفاده خاکی نتایج بهتری را به همراه داشت.
كلمات كليدي : اجزای عملکرد، باقلا، محلول‌پاشی پتاسیم، مصرف خاکی پتاسیم.
تاريخ دفاع : 1397-10-19