بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940449117
نویسنده : اکرم پوررضا
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع فرهنگی و هنری در بندر انزلی با رویکرد معماری بومی منطقه
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر ساویز طیاح,
استاد مشاور () : ,
چكيده : يكي از عمده مسائل مهم در بحث طراحی مجتمع‌های فرهنگی و هنری استفاده از معماری منطقه با رویکرد بومی آن است که بررسي تأثير معماری بومی منطقه بر رفتار سازه‌ای و همچنین طراحی‌های نوین و مدرن به دليل تغييراتي که در عملکرد و شناخت طراح‌های مختلف ايجاد می‌نماید، اهميت دارد. درك کامل ماهيت و هویت فرهنگی هر منطقه عوامل مؤثر و چگونگي فرآيند شروع طراحی در يك سازه ازجمله مواردي هستند که مطالعه آن‌ها براي تعيين یک طراحی ایده آل پس‌ازآن اجتناب‌ناپذیر است. هویت فرهنگی دارای ویژگی‌هایی همچون تداوم، تحول، تمایز، تشابه، وحدت و کثرت است. پدیده‌ای چندبعدی و پویا است و در ارتباطی دیالکتیکی شکل می‌گیرد. پایه‌های آن در هر دوره‌ای، زبان، تاریخ، هنر، فلسفه و ایدئولوژی است. بر همين اساس در اين پایان‌نامه با در نظر گرفتن متغیرهای مهم و اساسی در بحث طراحی مجتمع‌های فرهنگی هنری ازجمله (شناخت هویت فرهنگی منطقه ، سمبل‌ها، امکان توسعه داشتن و بدعت و نوآوری و .....) که از خواص معماری بومی منطقه می‌باشد.توجه ویژه گردیده است. شکل معماری با تبعیت از ویژگی‌های محیطی و حتی فلسفی به وجود می‌آید و عامل زمان به علت ماهیت دگرگونی سازی ساختار زندگی انسان به‌عنوان رکن اصلی، فضاهای جدید را شکل می‌بخشد. فرم معماری بارزترین شاخصه تأثیرپذیری معماری از فرهنگ بومی منطقه هست .معماری بومی انتقال‌دهنده معنای به شکل و فرم می‌باشد. معماری بومی دارای دو رکن اصلی و اساسی فرهنگ و هنر و علمی است که هرگاه در مسیر زمان یکی از ارکان آن سست و ضعیف گردد نتیجه حاصله ناکافی و ناتمام رشد می‌نماید و در پايان روشی برای طراحی‌های نوین با استفاده از معماری بومی منطقه ارائه‌شده است که با توجه به نتایج طراحی این مجتمع را با دیگر طراحی به روشی‌های دیگر نشان می‌دهد که روابط و مدل معماری ارائه‌شده به‌طور مؤثری ، سازگار ،بادوام ،و زیبا و مردم‌پسند و تأثیرپذیر گذار و...است.
كلمات كليدي : مجتمع فرهنگی و هنری ، بندر انزلی ، رویکرد ، معماری بومی
تاريخ دفاع : 1397-4-24