بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950021692
نویسنده : حسین صفرپور گوهردانی
عنوان پایان نامه : بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های فرزندپروری ادراک شده و راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی با دلزدگی زناشویی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر فرهاد اصغری,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , لیلا مقتدر,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های فرزندپروری ادراک شده و راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی با دلزدگی زناشویی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل فرهنگیان متأهل مقطع متوسطه دوم شرق استان گیلان در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 4655 نفر بودند. نمونه پژوهش شامل 351 نفر از فرهنگیان مذکور بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری ادراک شده یانگ (2005)، طرحواره یانگ (1998)، نظم دهي شناختي هیجان گارنفسکی، کرايچ و اسپينهاون (2002) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (2004) استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های فرزندپروری ادراک شده و راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی با دلزدگی زناشویی رابطه وجود داشت (01/0P˂). بین طرحواره¬های ناسازگار اولیه با دلزدگی زناشویی رابطه وجود داشت. نتایج رگرسیون نیز در 10 گام توانسته اند 70 درصد از واریانس دلزدگی زناشویی را تبیین کنند (01/0P˂). بین سبک های فرزندپروری ادراک شده با دلزدگی زناشویی رابطه وجود داشت. نتایج رگرسیون نیز در 7 گام توانسته اند 47 درصد از واریانس دلزدگی زناشویی را تبیین کنند (01/0P˂). بین راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی با دلزدگی زناشویی رابطه وجود داشت. نتایج رگرسیون نیز در 3 گام توانسته اند 10 درصد از واریانس دلزدگی زناشویی را تبیین کنند (01/0P˂). نتیجه گیری؛ با استفاده از متغیرهای طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های فرزندپروری ادراک شده و راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی می توان متغير دلزدگی زناشویی را پیش بینی کرد.
كلمات كليدي : طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های فرزندپروری ادراک شده، راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی، دلزدگی زناشویی.
تاريخ دفاع : 22-6-97