بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 901260735
نویسنده : محمد حسین برنجی
عنوان پایان نامه : رابطه بین معیارهای راهبری شرکتی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , پیمان ایمان‌زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پیرو مطالعات قبلی، این تحقیق بر پایه مسأله رابطه بین معیارهای راهبری شرکت¬ها با چگونگی مدیریت وجه نقد به منظور سرمایه¬گذاری و یا نگهداشت نقدینگی و تاثیر ساختار راهبری شرکتی بر روی حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان نقدی که بیانگر درصد تغییرات مخارج سرمایه¬ای شرکت¬ها در قبال درصد تغییرات در جریان¬های نقدی می¬باشد، شکل گرفت، بر این اساس فرضیه¬های تحقیق به شکل زیر تدوین گردید: فرضیه اصلی: بین معیارهای راهبری شرکتی و حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه¬های فرعی: فرضیه فرعی اول: بین مالکیت مدیریتی و حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه فرعی دوم: بین تمرکز مالکیت و حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه فرعی سوم: بین استقلال هیات مدیره و حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه فرعی چهارم: بین اندازه هیات مدیره و حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی رابطه معنادار وجود دارد. به منظور آزمون فرضیه های این تحقیق از مدل رگرسيون چندگانه حداقل مربعات بر روی نمونه ای متشکل از 110 شرکت طی سال¬های 1386 الی 1392 بر پایه داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه بیانگر این است که بین معیارهای راهبری شرکتی (به صورت سرجمع) و حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی رابطه معنادار وجود دارد، اما به صورت منفرد، صرفاً بین شاخص های تمرکز مالکیت و استقلال هیات مدیره و حساسیت سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد و بین شاخص های مالکیت مدیریتی و اندازه هیات مدیره با حساسیت سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود ندارد. واژه‌های کلیدی: راهبری شرکتی، حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی، معیارهای راهبری شرکتی
كلمات كليدي : راهبری شرکتی، حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی، معیارهای راهبری شرکتی
تاريخ دفاع : 94-7-28