بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950026522
نویسنده : سیده سمیه حسینی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل پیش بینی بهزیستی روانشناختی از طریق تاب آوری و سبکهای دفاعی در پرستاران بخش ICU
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شادی دهقان زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تاب آوری و سبکهای دفاعی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی در پرستاران بخش ICUمیباشد. طرح پژوهش حاضر، توصیفی وازنوع همبستگی-پیش بینی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پرستاران زن ومرد شاغل در بخش ICU مراکز آموزشی درمانی شهرستان رشت بوده اند. نمونه موردمطالعه در این پژوهش 170 نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی ریف، تاب آوری کانر ودیویسون و سبکهای دفاعی آندرز وهمکاران استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند بین تاب آوری و سبکهای دفاعی با بهزیستی روانشناختی در پرستاران بخش ICU رابطه وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که تاب آوری و سبکهای دفاعی قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی میباشند. نتیجه اینکه با آموزش استفاده ازسبک‌هاي دفاعی رشد یافته و ایجاد تاب آوری بیشتر میتوان، بهزیستی روانی بیشتری را در پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه انتظار داشت.
كلمات كليدي : تاب آوری، سبکهای دفاعی و بهزیستی روان شناختی
تاريخ دفاع : 1397-6-18