بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940451140
نویسنده : مرضیه ابراهیمی نژاد
عنوان پایان نامه : اثر برنامه حرکتی اسپارک بر ترکیب بدن و مهارت‌های بنیادی کودکان 3 تا 5 سال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :زهرا حجتی ذی دشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر برنامه حرکتی اسپارک بر ترکیب بدن و مهارت‌های بنیادی کودکان 3 تا 5 ساله بود. روش: بدین منظور در این مطالعه نیمه تجربی، 35 کودک (دختر و پسر) 3 تا 5 ساله از مهد کودکی در شهر رشت به عنوان نمونه‌های در دسترس انتخاب شدند. نمونه‌ها به صورت تصادفی بعد از اجراي پيش آزمون (آزمون مهارت‌هاي حركتي درشت – ويرايش دوم اولريخ) و اندازه‌گیری قد و وزن کودکان، جهت به دست آوردن BMI به دو گروه کنترل(17نفر) اجرا فعالیت‌های معمول و تجربی(18نفر) اجرا برنامه حرکتی اسپارک تقسیم شدند. برنامه حرکتی اسپارک كه شامل: برنامه‌هاي تقويتي، بازي و ورزش براي كودكان است به مدت 2ماه، 24جلسه (8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 30 دقیقه) بر روی گروه تجربی انجام گرفت. در هفته نهم پس آزمون و اندازه‌گیری قد و وزن انجام شد. در اين آزمون برای آزمون فرضیه‌ها از روش¬های تی استیودنت وابسته و کوواریانس استفاده شد(05/0≥ p). یافته¬ها: نتايج نشان داد كه میزان تغییرات شاخص توده بدن در بین گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت (348/0≥p ). گروه برنامة حركتي اسپارك در مهارت‌هاي جابه¬جايي نسبت به گروه كنترل عملكرد بهتري داشتند(0001/0≥ p). برنامة حرکتی اسپارک نسبت به گروه كنترل تأثير بيشتري بر رشد مهارت‌هاي دستكاري داشت(0001/0≥p). نتیجه گیری: باتوجه به نتايج به دست آمده، برنامه حرکتی اسپارک مورد استفاده در تحقیق حاضر مي‌تواند تجربة حركتي مناسبي براي كودكان باشد. اين برنامه با ايجاد فرصت مناسب براي تمرين و ارائة تكاليف متناسب با رشد حركتي مي¬تواند در مهد کودک¬ها براي رشد مهارت‌هاي حركتي استفاده شود.
كلمات كليدي : مهارت‌های حرکتی پایه، برنامة آموزشي اسپارک، ترکیب بدن، کودکان.
تاريخ دفاع : 1396-11-11