بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911056238
نویسنده : پریسا سالم کرباسدهی
عنوان پایان نامه : تعیین آثار مکمل چای سبز بر پاسخ کورتیزول و HS-CRPبه دنبال تمرینات مقاومتی در مردان والیبالیست
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر بهمن میرزایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش، تعیین آثار مکمل چای سبز بر پاسخ کورتیزول و HS-CRP به دنبال تمرینات مقاومتی در مردان والیبالیست می¬باشد. آزمودني¬هاي اين تحقيق 30 نفر والیبالیست مرد (سن 34/1±65/18 سال، قد 73/2±54/189 سانتي¬متر و وزن 61/2±36/79 كيلوگرم) می¬باشند. آزمودنی‌ها قبل از تمرین با محل اجرای پژوهش آشنا شدند و قد و وزن و سن هر آزمودنی ثبت گردید. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در سه گروه ده نفره انتخاب شدند (1- گروه تجربی یک: مصرف مکمل چای سبز به همراه تمرین مقاومتی، 2- گروه تجربی دو: تمرین مقاومتی و 3- گروه کنترل). برای هر سه گروه تست‌های مربوط به پیش آزمون انجام و نتایج بررسی گردید. سپس نتایج آزمون‌ها به مدت هشت هفته ثبت گردید (هر هفته سه جلسه). به گروه یک، تمرینات مقاومتی همراه با عصاره‌ی چای سبز (6 گرم در روز و هر وعده 2گرم). به گروه دو فقط تمرینات مقاومتی داده شد (هر جلسه به مدت 60 الی70 دقیقه تمرین مقاومتی) و برای گروه سه، تمرینی در نظر گرفته نشد. براي تعيين تفاوت آماري در متغيرهاي تحقيق از آزمون t همبسته و آزمون تحلیل واریانس در سطح معني‌داري 05/0P≤ استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تمرین مقاومتی همراه با مصرف عصاره چای سبز، در مقایسه با تمرین مقاومتی و گروه کنترل، بر میزان HS-CRP مردان والیبالیست در آزمون‌ها اختلاف معني‌داري وجود دارد. همچنین مکمل یاری چای ¬سبز بر پاسخ کورتیزول خون که به حالت ناشتا نمونه گیری شد،‌ به دنبال تمرینات مقاومتی در مردان والیبالیست تاثیر معنی¬داری دارد. نتیجه اصلی این تحقیق این بود که تمرین مقاومتی سنگین به¬طور قابل توجه و معنی¬داری میزان تولید کورتیزول را بلافاصله بعد از تمرین افزایش داد. و در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد 8 هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف چای سبز بر پاسخ HS-CRP خون به دنبال تمرینات مقاومتی در مردان والیبالیست تاثیر معنی¬داری دارد.
كلمات كليدي : تمرینات قدرتی، چای سبز، والیبالیست
تاريخ دفاع : 1396-06-15