بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911101813
نویسنده : شادی حیدری
عنوان پایان نامه : پیش بینی رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به ناباروری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر بهمن اکبری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف پیش بینی رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به ناباروری انجام پذیرفت. مطالعه حاضر توصیفی از نوع پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل كليه بیماران مراجعه کننده به مراکز درمان نازایی شهر رشت بودند که برای درمان در 3 ماهه آخر سال 1393 تا 3 ماهه اول سال 1394 به مراکز درمان نازایی شهر رشت مراجعه کرده بودند . به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 نفر (به ازای هر متغیر پیش بین 40 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ، مقیاس بهزیستی ذهنی ریف و پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگاراوليه يانگ فرم كوتاه استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به شیوه همزمان استفاده شد. در ضمن كليه عمليات آماري با استفاده نرم افزار20 spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که؛ مقادير همبستگی بین بین طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی از نظر آماری معنی دار است(01/0>p) ؛ كه طرحواره های ناسازگار اولیه توانسته است به ترتیب 14 و 29 درصد واريانس رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی را تبيين كند. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که طرحواره های ناسازگار اولیه از جمله عواملی است که بر رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به ناباروری موثر باشد. کلید واژه : طرحواره های ناسازگار اولیه ، رضایت زناشویی ، بهزیستی ذهنی ، زنان ، ناباروری
كلمات كليدي : پیش بینی رضایت زناشویی -ناباروری
تاريخ دفاع : 1394-6-30