بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950075976
نویسنده : حامد فتحی نژاد جوریابی
عنوان پایان نامه : اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و زمین شنی بر توان بی هوازی، چابکی، تعادل پویا، کوفتگی عضلانی تاخیری بازیکنان والیبالیست ساحلی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام غلامرضایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر تاثیر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و زمین شنی بر توان بی هوازی، چابکی، تعادل پویا، کوفتگی عضلانی تاخیری بازیکنان والیبالیست ساحلی بود. پژوهش حاضر ماهیت نیمه تجربی داشت و به صورت میدانی انجام شد. تعداد 30 نفر از والیبالیست های نوجوان ساحلی لشت نشا با محدوده سنی14 تا 17 سال که در حدود 2 سال سابقه فعالیت در این ورزش را داشتند، به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند و 30 نفر از آن ها به صورت تصادفی در 3 گروه 10 نفره ی تمرین پلایومتریک در زمین شنی ، تمرینات پلایومتریک در آب و کنترل تقسیم شدند. قبل و بعد از 6 هفته از آزمودنی ها اندازه گیری توان انفجاری از آزمون پرش عمودی و از آزمون ایلینوپز برای سنجش چابکی و از آزمون) SEBT (Star Excursion Balance Test) جهت اندازه گیری تعادل پویا و برای ارزیابی کوفتگی عضلانی از پرسش نامه استاندارد مک گیل انجام شد. از نرم افزار spss نسخه 22 برای اندازه گیری داده های پژوهش استفاده شد. نتایج آماری نشان داد توان بی‌هوازی پس از انجام تمرینات پلایومتریک در آب و در زمین شنی، افزایش معناداری یافته بود(05/0>P). اما اختلاف معناداری در توان بی‌هوازی پس از انجام تمرینات پلایومتریک در آب نسبت به تمرینات پلایومتریک در زمین شنی مشاهده نشد(05/0P). نتایج آماری نشان داد اختلاف معناداری بین میزان تعادل پویا پس از انجام تمرینات پلایومتریک در آب و در زمین شنی نسبت به گروه کنترل وجود داشت. به عبارت دیگر میزان تعادل پس از انجام تمرینات پلایومتریک در آب و در زمین شنی، نسبت به گروه کنترل، افزایش معناداری یافته بود (05/0>P). نتایج آماری نشان داد که پس از ۶ هفته تمرینات پلایومتریک، میزان کوفتگی عضلانی بلافاصله بعد از تمرین، بعد از ۲۴ ساعت و بعد از ۴۸ ساعت از تمرین، در سه گروه تفاوت معناداری نداشت(05/0
كلمات كليدي : تمرینات پلایومتریک در آب و زمین شنی، والیبال ساحلی، آمادگی جسمانی، کوفتگی عضلانی.
تاريخ دفاع : 1398-02-16