بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940242258
نویسنده : محمدرضا حمزه لو
عنوان پایان نامه : تحليل عملکرد خدمات شهری در شهرداری لوشان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترمحمدرضا افشاری آزاد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : احساس رضايت شهروندان از محیط شهر و خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد، عامل مهمی در جهت ايجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خويش است. علاوه بر اين رضایت‌مندی شهروندان از عملكرد شهرداری، عامل اصلی بهبود مستمر در فرآيند کارهايی است که در جهت افزايش کارايی و بهبود کیفیت مديريت جامع شهری صورت می‌گیرد. این پژوهش با هدف، تحلیل عملکرد خدمات شهری در شهرداری لوشان انجام پذیرفت. روش تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی است. روش تحقیق ازنظر نحوه انجام کار، در بخش تئوری، تحلیلی توصیفی است. براي جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز، از بررسی‌های کتابخانه‌ای-اسنادي و مطالعات ميداني بهره‌گیری شده و درنهایت جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن و تحلیل واریانس از طریق نرم افزار spss انجام شد. نتایج بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در زمینة خدمات شهری کمتر از حد متوسط می باشد. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مولفه عمرانی بیشترین رتبه را در میان شهروندان به لحاظ رضایتمندی از خدمات شهری شهرداری لوشان داشته است.
كلمات كليدي : تحلیل عملکرد، خدمات شهری، شهرداری لوشان
تاريخ دفاع : 1397-12-20