بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950075149
نویسنده : علی مرادی
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی جهت بهینه سازی هزینه های مالی پروژه
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترمهدی فدایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : معمولاً نیاز به دریافت وام توسط پیمانكاران یا سرمایه گذاران برای پیش برد پروژه ها به ویژه پروژه های با مقیاس بزرگ امری اجتناب ناپذیر است. اما سوال اصلی این است که چه میزان وام از چه طریقی و در چه دوره ای برای فعالیت های پروژه اخذ گردیده و برنامه ریزی زمانبندی بازپرداخت وام به چه صورتی باشد تا در نهایت کم ترین هزینه برای پیمانكار به منظور تامین مالی پروژه اتفاق افتد. این مطالعه یك مدل ارائه می دهد که هزینه های مالی را با تلفیق استفاده از دو شیوه خط اعتباری و وام بلند مدت با استفاده از یك برنامه کاری با زمان فعالیت های نرمال ارائه می دهد. مدل پیشنهادی برنامه های بهینه ای از جریان سرمایه گذاری )پول قرض گرفته شده( و خروج )بازپرداخت های اصلی و بهره پول ( را فراهم می کند. پیمانكار مزایای استفاده از مدل پیشنهادی را دارد، زیرا پیمانكار: (1) هزینه های مالی کمتری را می پردازد، (2) سود بالاتری را به دست می‌آورد و (3) دارای قدرت بیشتر مذاکره با وام دهنده است؛ زیرا پیمانكار برای برنامه وام و / یا اعتبار خط. مدل در دو سناریو )استفاده از هر دو روش-1 دریافت وام بلند مدت و وام از خط اعتباری و -2 دریافت وام تنها از طریق خط اعتباری ( مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نهایی نشان دادند که استفاده از هر دو شیوه باعث تحمیل هزینه های کمترتامین مالی برای پیمانكار خواهد شد.
كلمات كليدي : مدل بهینه سازی تامین مالی، وام، خط اعتباری، وام بلند مدت، روش مسیر بحرانی(CPM)
تاريخ دفاع : 1397-11-08