بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920582953
نویسنده : مسعود سرشاد
عنوان پایان نامه : ارایه روشی مبتنی بر امواج سیار به منظور تعیین محل وقوع خطا در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده DGS توسط ولتاژ اندازه گیری شده در پست فوق توزیع.
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مسعود سرشاد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : وقتی که یک خطا در فیدر توزیع رخ می¬دهد، آن خطا منجر به تولید امواج سیاری می¬شود که فاصله بین محل خطا و پست را می¬پیمایند. فرکانس اندازه¬گیری شده موج ولتاژ در پست مستقیما به فاصله خطا از پست ارتباط می¬یابد. علاوه بر امواج انعکاس یافته از محل خطا (مولفه¬های اصلی)، برخی امواج انعکاس یافته از محل تقاطع انشعاب¬ها به پست¬ها می¬رسند (نقطه اندازه¬گیری) که این امواج که دارای انرژی کمتری در مقایسه با مولفه¬های اصلی هستند بنابراین مولفه¬هایی را در طیف فرکانسی ولتاژهای خطادیده تولید می¬کنند که مولفه-های مادون (تابع) نامیده می¬شوند. سپس با تبدیل کلارک ولتاژهای خطادیده را ابتدا از حوزه فاز به حوزه مودال انتقال می¬دهیم. آنالیز فرکانسی برای شناسایی دو پیک اول یعنی مولفه فرکانس اصلی و مادون بکار گرفته می¬شود بر اساس مقایسه با اطلاعات از پیش تعیین شده فاصله خطا بر حسب اختلاف دو مد فرکانس شناسایی شده فاصله خطا از پست فوق توزیع محاسبه می¬شود. الگوریتم مقاوم مکان یاب خطا پیشنهادی مبتنی بر امواج سیار روی شبکه تست بکار گرفته شده است. شبکه در نرم افزار دیگسایلنت مدلسازی و سپس کد مدل در نرم افزار متلب نوشته شده است. اطلاعات خروجی نرم افزار دیگسایلنت به عنوان اطلاعات ورودی متلب لحاظ شده است. انواع اتصال کوتاه های ممکن بر روی فیدر اصلی و شاخه¬های فرعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج شبیه¬سازی گواه این حقیقت است که الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر امواج سیار با استفاده از آنالیز فرکانسی موج ولتاژ قابلیت تشخیص و شناسایی دقیق وقوع خطا و فاصله آن تا پست فوق توزیع سیستم را به ازای وقوع هر گونه از انواع 10 نوع اتصال کوتاه در شبکه را دارا می¬باشد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی : مولفه اصلی و فرعی فرکانس خطا، فیدر توزیع شعاعی، امواج سیار، شناسایی و تعیین محل خطا، آنالیز فرکانسی، تبدیل کلارک.
تاريخ دفاع : 1395-11-18