بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950133895
نویسنده : فریبا هنرجو تندکار
عنوان پایان نامه : مقایسه نگرش غذایی و تصویر ذهنی از بدن در زنان شاغل فعال و غیرفعال شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شهرام غلامرضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: با توجه به اهمیت فعالیت بدنی بر سلامتی افراد و ارتباط آن با تصویر ذهنی از بدن و نگرش غذایی، مطالعه حاضر به مقایسه نگرش غذایی و تصویر ذهنی از بدن در زنان شاغل فعال و غیرفعال پرداخت. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان زن دانشگاه ها و موسسات آموزشی شهر رشت تشکیل دادند. از مجموع افراد مورد مطالعه 135 نفر پرسشنامه¬ مرتبط با سطح فعالیت بدنی (بک)، نگرش غذایی و تصویر ذهنی از بدن را تکمیل نموده و به محقق تحویل دادند. از آمار توصیفی (فراوانی- میانگین- درصد) و آمار استنباطی برای مقایسه نمره پرسشنامه ها بین گروه فعال و غیرفعال استفاده شد. همچنین جهت بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون کمک گرفته شد. یافته¬ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زنان شاغل فعال، نمره فعالیت بدنی بالاتر و معنی داری نسبت به زنان شاغل غیرفعال داشتند (05/0 > p). همچنین، زنان شاغل فعال، نمره نگرش غذایی بالاتر و معنی داری نسبت به زنان شاغل غیرفعال داشتند (05/0 > p). در مورد تصویر ذهنی، زنان شاغل فعال، نمره وضعیت تصویر ذهنی پایین تر و معنی داری نسبت به زنان شاغل غیرفعال داشتند. نتایج حاصل از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری بین نگرش غذایی و تصویر ذهنی از بدن در زنان شاغل فعال وجود دارد (05/0 > p، 53/0 - = r)، اما این ارتباط در زنان غیرفعال یافت نشد(05/0 < p). نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان اذعان نمود که فعالیت بدنی اثر قابل توجه و معناداری بر تصویر ذهنی درست از بدن داشته و باعث پایین آوردن شاخص توده بدنی به همراه نگرش غذایی صحیح می شود.
كلمات كليدي : نگرش غذایی، تصویر ذهنی از بدن، زنان شاغل
تاريخ دفاع : 1397-12-15