بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920031105
نویسنده : رضا دژانگا
عنوان پایان نامه : یک روش موثر برای سنتز تعدادی مشتقات جدید 8،1-دی¬اکسو-اکتاهیدروزانتن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود مختاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روشی مناسب و موثر برای سنتز تعدادی از مشتقات جدید 8،1-دی¬اکسو-اکتاهیدروزانتن ارائه شد. واکنش در اثر تراکم آلدهیدها با دیمدون یا 3،1-سیکلوهگزادی¬اون با استفاده از کاتالیزگر پلی¬وینیل¬پلی¬پیرولیدون حامل اگزالیک اسید (PVPP-OXA) انجام شد. واکنش¬ها در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. براساس زمان و بازده واکنش، شرایط بهینه برای سنتز مشتقات 8،1-دی¬اکسو-اُکتاهیدروزانتن، انجام واکنش در حلال اتانول در دمای محیط است. ساده بودن روش کار، بازده بالا، جداسازی آسان محصول از کاتالیزگر از مهمترین مزایای این¬روش است. واژه‌های کلیدی: پلی وینیل پلی پیرولیدون، اگزالیک اسید، دیمدون، 3،1-سیکلوهگزادی اون، 1،8-دی اکسو-اکتاهیدروزانتن
كلمات كليدي : پلی وینیل پلی پیرولیدون، اگزالیک اسید، دیمدون، 3،1-سیکلوهگزادی اون، 1،8-دی اکسو-اکتاهیدروزانتن
تاريخ دفاع : 1396-11-11