بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 891257675
نویسنده : لیلا یوسفی کلاشمی
عنوان پایان نامه : نقش چابکی سازمان در ارتقای عملکرد سازمانی بانک ها و بیمه های استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد گودرزوند چگینی, ,
چكيده : در عصر فرا رقابتی سازمان¬ها با محیطی روبرو هستند كه مشخصه آن افزایش پیچیدگی است. ارزشی كه منجر به پویایی می¬شود با بهبود مستمر عملکرد سازمان بدست می¬آید و بهبود عملکرد سازمانی یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی كشورها محسوب می¬شود که به علت ركود اقتصادی اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين سازمان¬ها، بايد ابتكارات استراتژيكي نظير چابکی را در نظر داشته باشند؛ تا بتوانند رقابت کرده و به خواسته¬هاي پوياي مشتريان پاسخ دهند. هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر چابکی در برابر مشتری بر عملکرد سازمانی در بانک¬ها و بیمه¬های استان گیلان است. در این تحقیق قابلیت احساسی و قابلیت پاسخگویی ابعاد چابکی سازمانی هستند و منظور از چابکی سازمانی، چابکی در برابر مشتری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردي است و روش گردآوري داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، سرپرستی¬های بانک¬ها و بیمه¬های استان گیلان با تعداد 48 واحد است. پرسشنامه در هر 48 سازمان پخش شد. پرسشنامه¬ها با استفاده از روش نمونه¬برداری غیراحتمالی در دسترس در هر سرپرستی توزیع شدند. بنابراین در نهایت تعداد 263 پرسشنامه جمع¬آوری شد و داده¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده¬های تحقیق رگرسیون است. نتایج نشان داد که قابلیت احساسی بر عملکرد سازمان تاثیر می¬گذارد؛ قابلیت پاسخگویی بر عملکرد سازمان تاثیر می¬گذارد؛ و قابلیت احساسی از طریق قابلیت پاسخگویی بر عملکرد سازمان تاثیر می¬گذارد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق تایید شد.
كلمات كليدي : چابکی سازمانی، توانایی پاسخگویی، توانایی های حساس، عملکرد مالی، تولید کنندگان مواد غذایی در استان گیلان
تاريخ دفاع : 92-11-30