بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950201235
نویسنده : ليلا عليزاده
عنوان پایان نامه : تاثیر محیط کاری حمایت گرانه بر حفظ و نگهداری کارکنان با توجه به تعهد سازمانی در سازمان بهزیستی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه حفظ کارکنان شایسته،عمده¬ترین مشکل و وظیفه سازمان¬ها به شمار می¬آید. مشکلی که اگر حل شود منجر به سودآوری و اثربخشی بیشتر در سازمان می¬گردد.هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر محیط کاری حمایت گرانه بر حفظ و نگهداری کارکنان با توجه به تعهد سازمانی در سازمان بهزیستی استان گیلان می باشد. بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارت است از: آیا محیط کاری حمایت گرانه بر حفظ و نگهداری کارکنان از طریق تعهد سازمانی در سازمان بهزیستی استان گیلان تاثیر دارد ؟ تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمع¬آوری داده¬ها، پرسشنامه می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان می باشند (n=857) که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می¬شود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 291 نفر تعیین شد چهار فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و LISREL 8.58 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین محیط کاری حمایت گرانه با حفظ و نگهداری کارکنان و تعهد سازمانی سازمان بهزیستی استان گیلان وجود دارد.و همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین تعهد سازمانی با حفظ و نگهداری کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان وجود دارد. بعلاوه، رابطه مثبت و معنی داری بین محیط کاری حمایت گرانه و حفظ و نگهداری کارکنان با میانجی گری تعهد سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان وجود دارد
كلمات كليدي : کلیدواژگان: محیط کاری حمایت گرانه، حفظ و نگهداری کارکنان، تعهد سازمانی
تاريخ دفاع :