بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950133113
نویسنده : آرش هاشمی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر قصد سفر بر ابعاد گردشگری الکترونیک با لحاظ رضایتمندی ادراک شده از سوی گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران ورودی به استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این تحقیق بررسی تاثیر قصد سفر بر ابعاد گردشگری الکترونیک با لحاظ رضایتمندی ادراک شده از سوی گردشگران است. جامعه آماري اين تحقيق کلیه گردشگرانی که به استان گیلان سفر می کنند می باشند. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد. لذا حجم نمونه 400 نفر تعیین گردیده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازي معادلات ساختاري استفاده شد. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید می‌گردد که میزان آلفای بالاتر از 70/0 قابل قبول تلقی شد. پس از بررسی توصیفی متغیرها به منظور بررسی فرضیه‌ها، از تکنیک تحلیل ساختار‌های عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد و با استفاده از نرم افزار PLS3 ضرایب مسیر برای متغیرها بررسی گردید و مدل عملیاتی تحقیق ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر های قصد سفر و رضایت گردشگران ارتباط معنی داری دارد و متغیر رضایت گردشگران بر جستجوی اطلاعات و تبلیغات دهان به دهان ارتباط معنی داری داشت ولی متغیر رضایت گردشگران با کسب خدمات الکترونیکی ارتباط معنی داری نداشت.
كلمات كليدي : قصد سفر، گردشگری الکترونیک، رضایت، جستجوی اطلاعات، تبلیغات دهان به دهان
تاريخ دفاع : 1397-11-10