بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940260158
نویسنده : سیده فاطمه موسوی
عنوان پایان نامه : طراحی پردیس سینمایی در شهر رشت با رویکرد افزایش تعامل اجتماعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر آرش مهرگانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : میزان موفقیت مکان عمومی با میزان استفاده از آن و حضور افراد در آن مکان رابطه ی مستقیم دارد. در واقع معماری و طراحی باید به جای تضعیف، در صدد افزایش تعاملات اجتماعی و همبستگی انسان ها باشد.اما آنچه امروزه در مکان های عمومی مشاهده می شود کاهش روابط اجتماعی و مشارکت افراد است، مکان های عمومی تنها محل گذران اوقات فراغت نیستند، بلکه محل برخورد رفتارهای مختلف هستند، و در عین حال محل رفع برخی نیازهای روزمره هستند. پردیس سینمایی از جمله مکان های عمومی به حساب می آید که به دلیل جذابیت موجود در هنر سینما ظرفیت بالایی در جذب مخاطب دارد، نگاهی تازه به سینما به عنوان فضایی برای حضور آزادانه، بدون محدودیت و دائمی میتواند آن را به فضایی برای رخداد شکل جدیدی از زندگی و روابط اجتماعی تبدیل کند. از این رو شناسایی معیارهای ایجاد کننده و ارتقاء دهنده ی اجتماع پذیری ضرورت پیدا می کند. سوالات مطرح در این خصوص عبارتند از: رعایت چه عواملی در طراحی پردیس سینمایی می تواند موجب جذب مخاطب بیشتر شود؟ توجه به چه عواملی در طراحی پردیس سینمایی می تواند موجب افزایش کمّی و کیفی تعاملات اجتماعی گردد؟ بنابراین هدف از تحقیق پیش رو تعیین عوامل موثر در ایجاد و ارتقاء اجتماع پذیری در فضاهای عمومی است و جهت پاسخگویی به هدف بیان شده ابتدا عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری در فضاهای عمومی مورد مطالعه قرار گرفته، سپس جهت پاسخگویی به فرضیه های پژوهش جامعه ی آماری متشکل از عموم افراد جامعه در رنج سنی متفاوت انتخاب شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نرم افزار spss سنجش معیارها انجام گرفته است. و در نتیجه ی به دست آمده طراحی فضای باز و بسته ی برگرفته از معماری بومی شمال، و به کارگیری دست آوردهای روانشناسی محیط با اهمیت ترین شاخص ها هستند.
كلمات كليدي : تعامل اجتماعی، فضاهای عمومی، اجتماع پذیری، پردیس سینمایی، رشت
تاريخ دفاع : 1397-9-6