بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920096492
نویسنده : الهام رنجی جدید
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر کیفیت خدمات، مشارکت مشتری و ساختارهای بازاریابی انتخاب شده بر قصد خرید مشتری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت ایران مایه تبریز)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر کیفیت خدمات، مشارکت مشتری و ساختارهای بازاریابی انتخاب شده بر قصد خرید مشتریان شرکت ایران مایه تبریز می باشد. بر این اساس فرضیه‌هایی مطرح و مدل مفهومی برای تحقیق در نظر گرفته شد. جهت بررسی هدف تحقیق، جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی مشتریان شرکت خمیر مایه تبریز می باشد. نمونه آماری با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق که با استفاده از روش های همبستگی و معادلات ساختاری انجام یافت، نشان می دهد که کیفیت خدمات، مشارکت مشتری و ساختارهای بازاریابی (ارزش ادراک شده، تصویر برند و رضایت مشتری) تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مشتریان شرکت ایران مایه تبریز دارد. همچنین نقش میانجی ارزش ادراک شده، تصویر برند، رضایت مشتری و مشارکت مشتری نیز در بین رابطه متغیرها تایید شد.
كلمات كليدي : قصد خرید، کیفیت، رضایت، مشارکت مشتری، تصویر برند و ارزش ادراک شده
تاريخ دفاع : 1397-10-04