بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950304811
نویسنده : حمیدرضا شهنازی پور
عنوان پایان نامه : رابطه آمادگی جسمانی و وضعیت تغذیه با چاقی عمومی و موضعی در پسران دانش آموز قبل و پس از بلوغ
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتر فرهاد رحمانی¬نیا,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه آمادگی جسمانی و وضعیت تغذیه با چاقی عمومی و موضعی در پسران دانش آموز قبل و پس از بلوغ، می باشد. مطالعه حاضر از پژوهش¬های توصیفی و همبستگی است که به صورت میدانی انجام گرفت؛ بدین منظور تعدا 150 نفر دانش آموز پسر در قبل از بلوغ (9 تا 12 ساله) و 150 نفر دانش آموز پسر پس از بلوغ (15 تا 16 ساله) به صورت نمونه های در دسترس در این تحقیق در نظر گرفته شدند. جرم بدن با ترازوی دیجیتال و قد افراد با استفاده از دستگاه قدسنج اندازه-گیری شد. برای هر آزمودنی، نمایه توده بدن (BMI) از نسبت وزن بر حسب کیلوگرم به توان دوم قد بر حسب متر محاسبه شد. برای تعیین اضافه وزن و چاقی از صدکهای (BMI) استفاده شد. جهت ارزیابی سطح آمادگی جسمانی آزمودنی¬ها از تست ایفرد (آزمون دراز و نشست، از آزمون کشش، دوی 540 متری، دوی 4 در 9 متر، دو 45 متر سرعت) استفاده شد. ارزیابی وضعیت تغذیه با پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامه وضعیت تغذیه ای مردم ناحیه مدیترانه انجام شد. و در نهایت چاقی موضعی بر اساس برآورد دور کمر به دور لگن، اندازه گیری شد. برای تشریح و توصیف داده ها، از آمار توصیفی استفاده شد و به منظور آزمون فرضیه‌ها هم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. به جهت ربط چاقی عمومی و موضعی در پسران دانش آموز قبل و بعد از بلوغ مشاهده شد که در قبل از بلوغ (56/0) این رابطه بیشتر از بعد از بلوغ (16/0) می¬باشد. همچنین رابطه بین آمادگی جسمانی و چاقی موضعی در قبل و بعد از بلوغ تفاوت معناداری با هم دارند که این رابطه در قبل از بلوغ بیشتر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بین وضعیت تغذیه با چاقی عمومی و موضعی در پسران دانش آموز قبل و بعد از بلوغ رابطه معنا داری وجود دارد. گستره زیادي از عوامل محیطی وجود دارد که می¬توانند بالقوه موجب افزایش وزن و لذا توسعه بروز خطر چاقی در افراد شوند، اما این اثرات محیطی به وسیله عادات فعالیت جسمانی و رفتارهاي غذایی افراد ( به عبارتی از طریق میزان دریافت انرژي و هزینه انرژي مصرفی) قابل اصلاح و تعدیل خواهد بود. این رفتارها اهمیت زیادي دارند، زیرا آن ها مرز کنش متقابل بین بیولوژي انسانی و محیط¬هایی که افراد در معرض آن قرار دارند را تشکیل می¬دهند. به طور خلاصه، با آگاهی از رفتارها و عادات به فعالیت جسمانی و غذایی افراد، عوامل تعیین¬کننده این رفتارها و چگونگی تاثیرگذاري آن¬ها، گسترش چاقی به شکل بهتري درك خواهد شود. بنابراین در پایان این تحقیق، توصیه هایی شده است که می تواند به والدین در این راستا کمک نماید.
كلمات كليدي : آمادگی جسمانی، وضعیت تغذیه، چاقی عمومی، چاقی موضعی، بلوغ
تاريخ دفاع : 1397-7-4