بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940030608
نویسنده : محمد کرمی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت ها بر اهداف استراتژیک(مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر درشهرک‌های صنعتی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , کورش بی نیازی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شرکت¬ها برای ایجاد مزیت در دنیای رقابتی، منابع داخلی و خارجی خود را به کار می¬گیرند تا ضمن کسب سود به اهداف استراتژیک خود برسند. هدف اصلي اين تحقيق سنجش تاثیر قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی‌گری شدت رقابت بر اهداف استراتژیک شرکت‌های مستقر درشهرک‌های صنعتی استان گیلان است. از اینرو داده‌های 218 شرکت فعال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی (0.838) و پایائی آن با گزارش ضریب آلفای کرونباخ (0.960) مورد تائید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی‌گری شدت رقابت بر کارایی هزینه و تمایز در بازاریابی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. هم‌چنین با توجه به اینکه ضریب شدت رقابت بیشتز از واحد است، لذا می‌توان گفت متغیر شدت رقابت سبب افزایش میزان تاثیر گذاری قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت ها بر استراتژی‌های ترکیبی می‌شود. کلمات کلیدی: قابلیت بازاریابی، عملکرد شرکت، شدت رقابت، تمایز بازاریابی، کارایی هزینه.
كلمات كليدي : قابلیت بازاریابی، عملکرد شرکت، شدت رقابت، تمایز بازاریابی، کارایی هزینه.
تاريخ دفاع : 97-11-07