بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950285109
نویسنده : فاطمه انکشافی
عنوان پایان نامه : بازی های کامپیوتری و دلالت های آن جهت پیشرفت دانش افعال گزاره‌ای زبان انگلیسی در میان فراگیران ایرانی مرد و زن سطح متوسط زبان انگلیسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حامد بابایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر چهار بازی دیجیتالی، شامل Catapult، Volley،Moonshot و Rallyبا روشهای متداول (یعنی آموزش معلم محور) در پیشرفت دانش افعال گزاره‌ای زبان انگلیسی در میان فراگیران ایرانی مرد و زن سطح متوسط زبان انگلیسی صورت گرفته است. برای انجام این تحقیق، آزمون آزمایشی تعیین سطح در میان 90 فراگیر زبان انگلیسی موسسه زبان شکوه، رشت، گیلان، ایران انجام شد و 60 نفر از فراگیران زبان سطح متوسط که نمره 47 یا بیشتر به دست آورده بودند، به عنوان شرکت کنندگان اصلی مطالعه انتخاب شدند. سپس آنها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. پس از آن هر گروه به دو زیر گروه تقسیم شدند که شامل تعداد برابری از دانش‌آموزان دختر و پسر بود. گروه تجربی شامل 10 دانش آموز پسر و 10 دختر و گروه شاهد نیز شامل 10 مرد و 10 زن بود. سپس، پیش‌آزمون افعال گزاره‌ای برای ارزیابی دانش فراگیران از افعال گزاره‌ای زبان انگلیسی در بین شرکت کنندگان گرفته شد. بعد از آن، فراگیران گروه تجربی نوعی آموزش مبتنی بر بازی موبایل دریافت کردند، در حالی که گروه شاهد از روش متداول تدریس و در قالب فعالیت‌های کلاسی و توضیحات معلوم به منظور یادگیری افعال گزاره‌ای بهره بردند. در نهایت، آزمون دیگری در خصوص افعال گزاره‌ای زبان انگلیسی برای هر دو گروه به منظور ارزیابی تفاوت اختلاف عملکردشان انجام شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق تجزیه و تحلیل آماری آزمون‌های t-test و ANOVA دو طرفه از طریق نرم افزار SPSS25 پردازش شدند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج، شواهدی را در حمایت از اثرات مثبت نوع روش آموزشی و جنسیت شرکت کنندگان در پیشرفت دانش افعال گزاره‌ای زبان انگلیسی در میان فراگیران ایرانی مرد و زن سطح متوسط زبان انگلیسی ارائه داد. هرچند که تعامل بین نوع روش آموزشی و جنسیت تاثیر معناداری نداشته و فرضیه آخر رد شد.
كلمات كليدي : یعنی آموزش معلم محور
تاريخ دفاع : 1397-11-10