بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950082878
نویسنده : سپیده اعتمادی فر
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه اثرات بازخورد های کامپیوتری و همکلاسی بر پیشرفت مهارت نوشتاری زبان دوم بوسیله رویکرد نوشتاری فرآیند محور در میان زبان آموزان ایرانی دختر و پسر سطح متوسط دانش زبانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد بابائی شلمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده این تحقیق به منظور بررسی مقایسه تأثیرات بازخوردهای کامپیوتری و همکلاسی بر پیشرفت مهارت نوشتاری زبان دوم به وسیله رویکرد نوشتاری محور در میان زبان آموزان ایرانی دختروپسرسطح متوسطه دانش زبانی انجام شد. برای این منظور، 40 دانش آموز ایرانی از آموزشگاه پردیس در رشت ، گیلان ،ایران به عنوان دانش آموزان سطح متوسط مهارت زبانی براساس عملکرد نمرات خود در آزمون تعیین سطح (سولوشن پلیسمنت تست) تعیین شدند. دانش آموزان واجد شرایط به دو گروه تقسیم گردیدند. (بیست دانش آموز در هر گروه). در یک گروه (گروه آزمایشی )دانش آموزان به انجام فعالیت های نوشتاری فرآیند محور از طریق دریافت بازخوردهای کامپیوتری به وسیله نرم افزاری به نام وایت اسموک مباادرت ورزیدند. در گروه دیگر (گروه کنترل) ، دانش آموزان بدون استفاده از کامپیوترونرم افزار وایت اسموک درامر نوشتن مفالات مشارکت کردند و بازخورد دوستان خود را بوسیله مبادله اطلاعات ازطریق نسخ کاغذی نوشته های خود انجام دادند. مراحل اجرای رویکرد نوشتاری فرآیند محور برای بهبود توانایی نوشتاری زبان دوم برای هردو گروه یکی بوده و همه شرکت کنندگان، بدون درنظرگرفتن شرایطی که توانایی نوشتاریشان را افزایش می دادند، در فعالیت های نوشتاری فرآیند محور از طریق گذر از مراحل زیر شرکت می کردند ، که عبارت بودند از: 1( برنامه ریزی؛ 2( نگارش متن مقاله3( ارائه بازخورد؛ 4( ویرایش و اصلاح 5( بازنگری؛ و 6( ارزیابی. آزمایش به مدت یکماه بطول انجامید که طی آن شرکت کنندگان به مدت 8 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند . در پایان مطالعه، آزمونی برای بررسی میزان توانایی نوشتاری شرکت کنندگان بعمل آمد. نتایج آشکارنمود که هردو گروه پیشرفت قابل توجهی داشته اند ، با این حال، دانش آموزانی که در فعالیت های نوشتاری فرآیند محور از طریق دریافت بازخوردهای کامپیوتری شرکت داشتند، به طور معنی داری بهتر از کسانی که با استفاده از روش سنتی آموزش دیده بودند، عمل نمودند .ازنتایج تحقیق حاضر اینگونه استنباط می شود که بازخوردهای کامپیوتری، شرایط لازم را برای ارتقاء توانایی نوشتاری زبان دوم درمیان فراگیران درفضایی لذت بخش فراهم میکنند که شاخصهای آن افزایش انگیزه واستقلال یادگیرندگان بوده و تضمین کننده یادگیری بهینه می باشد. این مطالعه پیامدهای مهمی را برای گروههای مختلف ذینفع، به ویژه متخصصان تدریس زبان انگلیسی و زبان آموزان، در اختیار دارد.
كلمات كليدي :
تاريخ دفاع : 1397-06-22