بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950206172
نویسنده : سمانه پسندیده بهرمند
عنوان پایان نامه : ترجمه و تحقیق و تطبیق باب ودیعه از دیدگاه صاحب جواهرالکلام
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بتول مهرگان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده ودیعه عقدی است که نائب گرفتن دیگری در حفظ اموال غیر را افاده می نماید. این تعریفی است که تقریباً همه فقهای امامیه برای آن اتفاق نظر دارند. اما، ازآنجا که فقهای امامیه در مسائلی از قبیل گستره مفهومی ودیعه، ارکان، شرایط، تعهدات ودعی و شرایط ضمان اختلاف نظرهایی دارند، این نوشتار به بررسی موارد اختلاف و انطباق آراء صاحب جواهرالکلام با سایر فقهاء در تمام این حوزه ها پرداخته و از نگاه به مصادیق جدید نیز غفلت نشده است. عقد بودن، جایز بودن و مجانی بودن عقد ودیعه، ایداع امور مالی و غیر مالی نظیر فرزند، ترادف قبول و قبض فعلی، عدم ضمان در سفر ضروری، باز گرداندن ودیعه در صورت طلب مالک، نحوه هزینه کرد ودعی و ایداع به غیر از باب ضرورت از جمله مسائل مورد وفاق صاحب جواهرالکلام با سایر فقهاء بوده و در برخی مسائل همچون مشروعیت عقد باصیغه مضارع و امر، شرایط متعاقدین، ضمان در سفر غیر ضروری و ملاک ضمانت در بحث انکار و تخلیط ودیعه اختلاف نظر وجود دارد. واژه های کلیدی: ودیعه، مودع، مستودع، جواهرالکلام.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: ودیعه، مودع، مستودع، جواهرالکلام.
تاريخ دفاع : 1397-11-08