بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910607204
نویسنده : فرامرز آهنی طالشمیکاییل
عنوان پایان نامه : بررسی صفات رویشی و زایشی ارقام مختلف گیلاس در دشت مغان.
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی محمدی ترکاشوند, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , سعید پیری,
چكيده : به منظور انتخاب رقم يا ارقام مناسب با عملکرد بالا و كيفيت مطلوب میوه در شرایط اقلیمی مغان، تعداد 5 رقم گیلاس (بورالت، ناپلئون، ژان، زردکرج و لامبرت) در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار و در هر تکرار 1درخت به مدت 18 ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتور صفات رويشي شامل طول شاخه¬های سال جاری هر درخت، قطر شاخه سال¬جاری، طول میان¬گره وسط شاخه، سطح برگ، سطح مقطع تنه و صفات زايشي شامل تاریخ گل¬دهی، درصد ريزش¬گل، درصد تشکیل اوليه میوه، درصد ریزش اولیه ميوه، درصد ریزش مرحله دوم ميوه، درصد ریزش نهایی، زمان رسیدن میوه، متوسط طول میوه، متوسط قطر میوه، متوسط وزن میوه، متوسط عملکرد هر درخت، گوشت میوه، مواد جامد محلول، متوسط میزان اسیدیته، درصد قند میوه، برای هر رقم اندازه گیری گردید. نتایج بررسی صفات کمی و کیفی ارقام گیلاس نشان داد رقم لامبرت دارای رشد رویشی متعادل، میوه مطلوب و عملکرد بالا است. رقم بورالت از امتیاز زودرسی و نوبرانه، بازار مطلوبی دارد، رقم ژان افزون بر درصد نهایی تشکیل میوه بیشتر از عملکرد پایین¬تری برخوردار است. رقم ژان اسید میوه بیشتری داشته و نسبت به سایر ارقام فساد¬پذیری دیرتری خواهد داشت، رقم زرد کرج درصد قند بیشتری نسبت به سایر ارقام می¬باشد.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی : گیلاس، سازگاری، ارقام، عملکرد، و خواص کمی وکیفی
تاريخ دفاع : 1393-6-25