بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950290598
نویسنده : امین بسارندی
عنوان پایان نامه : اثر مقادیر مختلف گچ و زمان مصرف آن بر خصوصیات رشدی بادام زمینی رقم NC2در شهرستان آستانه‌اشرفیه
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدتقی صفرزاده ویشگائی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به منظوربررسي اثرسطوح وزمانهاي مختلف مصرف گچ بررشدوعملكردبادام زميني آزمايش فاكتوريل باطرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در3تكراردراستان گيلان،شهرستان آستانه اشرفیه به مرحله اجرادرآمدفاكتوراول زمان مصرف گچ در2سطح(شامل الف –مصرف گچ درزمان كاشت و ب –مصرف گچ درزمان كاشت وزمان گلدهي بادام زميني ) وفاكتوردوم مقدارمصرف گچ در 4سطح(شامل 0،50،100و150 كيلوگرم گوگرددرهكتار)بود.خصوصيات موردبررسي عبارت بودنداز:غلظت عناصرمعدني نیتروژن وفسفردرقسمتهاي هوائي گياه درزمان هاي گلدهي وبرداشت ،سرعت رشدگياه ،سرعت رشدغلاف ،ضريب تسهيم ،دوره موثرپرشدن غلاف ،تعدادغلاف رسيده درهربوته ،عملكردغلاف ،عملكردقسمتهاي هوائي ،شاخص برداشت ،درصدمغزدهي ،عملكرددانه ،مقدارپروتئين دانه ،مقدارروغن دانه وعملكردروغن بادام زميني . نتايج تجزيه واريانس اطلاعات حاصله نشان دادكه مقدارمصرف گچ اثرمعني داري برسرعت رشدگياه ،سرعت رشدغلاف ،تعداد غلاف تعدادغلاف رسيده درهربوته ،عملكردغلاف ،درصدمغزدهي ،عملكردقسمتهاي هوائي ،عملكرددانه ومقدارپروتئين دانه بادام زميني داشت امازمان مصرف گچ واثرمتقابل دوفاكتوربرپارامترهاي موردبررسي اثرمعني داري نداشتند.همچنين مشخص گرديدكه هيچ يك ازدوفاكتورمذكوردرزمان گلدهي وزمان برداشت اثرمعني داري برغلظت عناصرنیتروژن وفسفردرقسمتهاي هوائي گياه بادام زميني نداشتند.دركليه پارامترهاي موردبررسي اثرمتقابل دوفاكتورمعني دارنشد. باتوجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديدكه مصرف گچ دردومرحله كاشت وگلدهي تاثيرچنداني بررشدوعملكردگياه بادام زميني درمقايسه بامصرف كل مقدارگچ درزمان كاشت ندارد . همچنين افزايش مقدار گوگرد مصرفي تا حدود 150 كيلوگرم در هكتار از منبع گچ مي تواندباعث افزايش عملكردبادام زميني شود.
كلمات كليدي : مصرف گچ،مقدارپروتئين دانه،عملكردغلاف
تاريخ دفاع : 1397-06-21